Provinciaal werk

Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit is het credo van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Voor u ligt een ambitieus bestuursakkoord dat over alle beleidsdomeinen heen een frisse wind door de organisatie laat waaien. Als overheid willen we excelleren in wat we doen en zijn we niet te beroerd om gedurfde beslissingen te nemen. Dit bestuursakkoord is de leidraad waar de Deputatie en de bevoegde diensten de komende zes jaar mee aan de slag gaan. Hierbij focussen we op die zaken waarvoor de provincie een meerwaarde kan betekenen: bovenlokale takenbehartiging, ondersteunende taken op verzoek van andere overheden en initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio.

 

Acht speerpunten

Ambitieus onderwijs en vorming met expertise

Het Provinciaal Onderwijs biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs aan dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen. We houden vast aan een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. We onderscheiden ons als een ambitieuze onderwijsverstrekker met expertise in duidelijk afgebakende nichestudierichtingen. We doen dit enkel binnen TSO, BSO en BuSO. ASO bieden we niet aan. Met PAULO beschikken we over een vormingscentrum voor enerzijds de lokale besturen en anderzijds de veiligheidsdiensten. Om de onderwijskwaliteit te garanderen, blijven we investeren in de opleidingen.

 

Naar een duurzame en inclusieve economie

Als provinciebestuur stimuleren we het sociaal ondernemerschap en vestigen we extra aandacht op personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We kiezen resoluut voor een circulaire kringloopeconomie waarin hergebruik van goederen en materialen de norm is. We stimuleren en inspireren lokale besturen daartoe met infosessies, adviezen, studies en analyses. Met bedrijventerreinmanagement blijven we ook inzetten op het verduurzamen en moderniseren van bedrijventerreinen zodat we economische en klimaatneutrale attractiepolen kunnen realiseren in Oost-Vlaanderen.

 

Een klimaatrobuust waterbeleid

We maken werk van een klimaatrobuust waterbeleid. Dat betekent dat we de gevolgen van aanhoudende droogte en van wateroverlast beperken, onder meer door een provinciaal meetnet op te zetten en verder te experimenteren met bufferbekkens. Daartoe bieden we de kans aan gemeenten om nog extra waterlopen over te dragen aan het provinciebestuur. Verhogen van de biodiversiteit en bestrijden van invasieve soorten vormt een rode draad in het integraal waterbeleid.

 

Toerisme voor elke Oost-Vlaming

Oost-Vlaanderen heeft heel wat troeven voor de natuur- en cultuurtoerist, de wandel- en fietstoerist, de zakentoerist maar ook de toerist met een beperkt budget komt aan bod. Voor elk van hen ontwikkelt Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) en haar partners een zeer gevarieerd individueel en groepsaanbod. Voor de toeristische aanbieder wil TOV een kenniscentrum en vormingsinstelling zijn. We bouwen het Provinciaal Streekcentrum De Huysmanhoeve verder uit tot toeristische poort op het Meetjesland.

 

Snelle paden, trage wegen

Uitwerken van duurzame mobiliteitsalternatieven ligt op het kruispunt van de klimaat- en mobiliteitsuitdagingen en verdient de prioriteit. Als antwoord op deze uitdagingen krikken we de ambities fors op. We zetten in op de verdere uitbouw van een fijnmazig provinciaal fietsnetwerk en de versnelde uitrol van de fietssnelwegen. We ondersteunen en stimuleren duurzame mobiliteitsprojecten en bouwen verder aan een trage wegennetwerk.

 

Op maat van het klimaat

Als intermediair bestuur kiezen we voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaat- en natuurbeleid. We moderniseren het Klimaatactieplan en scherpen de doelstellingen aan in functie van een versnelde uitvoering van de CO2-vermindering en de focus op klimaatneutraliteit in 2040. We rollen wijkrenovatieprojecten uit om de renovatiegraad op te krikken en vormen de milieucontracten om tot omgevingscontracten waarin we alle klimaatgerelateerde projecten en acties opnemen. We creëren extra natuur en robuuste groenblauwe netwerken en verdubbelen de provinciale bosindex.

 

Ruimte voor Oost-Vlaanderen

Vanuit een bovenlokale visie neemt de provincie een actieve rol op in het ruimtelijk omgevingsbeleid ter ondersteuning van de lokale besturen. Het provinciaal ruimtelijk beleidsplan vormt het kader voor een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid dat doorwerkt in alle beleidsbeslissingen, plannen en vergunningsdossiers. Hierbij vestigen we de aandacht op het maximaal vrijwaren van onze open ruimte, natuurgebieden en waardevolle landschappen. Tegelijk zetten we slim in op verdichting en hoger ruimtelijk rendement op plaatsen waar dit mogelijk is. Hiervoor blijven we ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidskaders en afwegingskaders opstellen.

 

Recreatiedomeinen op maat van de provincie

De provinciale domeinen zijn het uithangbord van de provincie en moeten de toegangspoort worden voor toerisme en recreatie in een ruimere regio. De domeinen moeten het kader vormen voor natuurontwikkeling en erfgoed en bieden plaats voor bovenlokale evenementen. Met een integraal recreatieplan leggen we de ontwikkelingen vast voor elk domein met een duidelijke keuze tussen hoog- en laag-dynamische activiteiten. We kiezen resoluut voor een eenvormige beheersstructuur van de domeinen met voldoende autonomie binnen de provinciale werking.