Voorstel van Eric Scheire voor de publicatie van alle documenten van provinciale ‘verenigingen’ op het extranet

Op 23 juni 2017, over deze onderwerpen: Efficiënte overheid, Transparantie

De deputatie legt jaarlijks een overzicht van alle participaties (bv. verenigingen, stichtingen, vennootschappen, verzelfstandigde entiteiten, enz.) voor aan de provincieraad. De documenten van deze participaties zijn door de provincieraadsleden slechts in heel beperkte mate te raadplegen op het extranet. Provincieraadslid Eric Scheire diende daarom op de provincieraad van 21 juni jl. het voorstel in om voor alle participaties de documenten (o.a. notulen van de vergaderingen) te publiceren op het extranet. ‘Momenteel zijn er slechts een beperkt aantal verenigingen waarvan documenten te raadplegen zijn op het extranet’, stelt Scheire. 

De eerste gedeputeerde engageerde zich om – n.a.v. het voorstel van Eric – op de eerstvolgende commissie een stand van zaken te geven en deze documenten zo spoedig als mogelijk ter beschikking te stellen. ‘Met dit voorstel willen we de democratische controle van de provincieraadsleden op de participaties van de provincie Oost-Vlaanderen optimaliseren en een zo groot mogelijke transparantie bereiken. We zijn blij dat de eerste gedeputeerde ons voorstel in de praktijk wil realiseren maar we zullen dit nauwgezet opvolgen zodat het ook effectief gerealiseerd wordt’, besluit Scheire.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is