Kafka na vernietiging van het PRUP Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2

Op 25 april 2018, over deze onderwerpen: Reconversie verblijfsrecreatie

Tijdens de provincieraadszitting van 31 januari 2018 werd uitvoerig gedebatteerd over de gevolgen van de vernietiging van het PRUP reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas fase 2 door de Raad van State. De gedeputeerde stelde toen dat alle vergunningen die afgeleverd zijn vóór de vernietiging van het PRUP geldig blijven tenzij ze individueel worden aangevochten (zie deze link). Minister Schauvliege benadrukte evenwel dat een vernietiging door de Raad van State terugwerkende kracht heeft zodat het PRUP in kwestie geacht wordt nooit te hebben bestaan. Johan vroeg daarom tijdens de provincieraad van 25 april een duidelijk antwoord van de gedeputeerde.

De gedeputeerde herhaalde het standpunt van de deputatie dat de vergunningen die afgeleverd zijn op basis van het PRUP geldig blijven tenzij ze individueel worden aangevochten. Aangezien het PRUP vernietigd is zal de Vlaamse belastingdienst alle planbatenheffingen automatisch terugstorten. ‘Hierdoor krijgen we op het terrein een situatie waarbij sommigen een woonrecht of bouwrecht verkregen hebben maar hiervoor geen planbaten hoeven te betalen. Het is hen van harte gegund maar hun buurman of buurvrouw beschikt niet over dezelfde woonrechten of bouwrechten omdat hij of zij dit niet tijdig aangevraagd heeft of omdat hun vergunning wel individueel wordt aangevochten bij een rechtbank’, vertelt Van Duyse.

Johan informeerde tevens naar het overleg van 6 maart tussen de provincie, het kabinet van minister Schauvliege en de gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas en de eventuele plannen om een nieuw PRUP voor fase 2 in Stekene en Sint-Gillis-Waas op te starten. Op Vlaams niveau wordt momenteel gewerkt aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) zal vervangen. De gedeputeerde hoopt dat hiermee de bezwaren van Ruimte Vlaanderen tegen het PRUP zouden wegvallen. Nog voor de zomer zal hierover een nieuw overleg plaatsvinden. ‘Als jurist vraag ik me af of hier geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel’, besloot provincieraadslid Kris De Maere.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is