Isabelle De Clercq: ‘Overdracht provinciale instellingen naar de stad Gent moet kosteloos gebeuren’

Op 7 april 2017, over deze onderwerpen: Afslanking provincies, Patrimonium

De provincies moeten alle persoonsgebonden instellingen (sport, cultuur, welzijn en jeugd) vanaf 1 januari 2018 overdragen naar de Vlaamse overheid of naar de lokale overheid. Het huis van de Sport en het Provinciaal Cultuurcentrum Caemersklooster zullen bijgevolg overgedragen worden naar de stad Gent. In het afslankingsdecreet staat dat deze instellingen zonder schadeloosstelling moeten overgedragen worden. De eerste gedeputeerde verklaarde evenwel dat de overdracht moet gebeuren via een billijke schadeloosstelling. ‘Als de decreetgever stelt dat de instellingen zonder schadeloosstelling moeten overgedragen worden dan kan de provincie dit niet zomaar naast zich neerleggen’, stelt provincieraadslid Isabelle De Clercq.

De Vlaamse regering besliste aan het begin van deze legislatuur om de provincies te hervormen. Deze plannen werden geofficialiseerd in het decreet houdende de vernieuwde taakstelling van de provincies (het zgn. afslankingsdecreet). Dat decreet is eind 2016 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt in werking vanaf 1 januari 2018. De provincies mogen vanaf 1 januari 2018 geen persoonsgebonden aangelegenheden zoals sport, cultuur, welzijn en jeugd meer uitoefenen. Al deze instellingen/taken/bevoegdheden moeten overgedragen worden naar de Vlaamse overheid of naar de lokale overheid. ‘Deze hervorming betekent een belangrijke vooruitgang op vlak efficiëntie’, merkt De Clercq op.

In artikel 4 van het afslankingsdecreet staat dat de persoonsgebonden onroerende en roerende goederen (jeugd, cultuur, welzijn en sport) zonder schadeloosstelling moeten overgedragen worden aan de Vlaamse Gemeenschap of aan een gemeente. ‘Het is in het algemeen belang dat deze instellingen gratis worden overgedragen zodat er voldoende financiële middelen overblijven om deze instellingen te beheren. Zeker voor kleinere gemeenten zou het anders moeilijk zijn om deze instellingen over te nemen. Het zou bijzonder vreemd zijn om een uitzondering te maken omdat Gent over meer financiële middelen beschikt’, vindt De Clercq.

Voor het huis van de Sport stond aanvankelijk voor 4 800 000 euro aan inkomsten ingeschreven in 2019 maar dit bedrag werd op de provincieraad van 22 maart jl. terecht uit het meerjarenplan geschrapt omdat het kosteloos overgedragen zal worden aan de stad Gent. Isabelle informeerde bij de deputatie of men ook van plan is om het Caemersklooster gratis over te dragen aan de Stad Gent. Uit het antwoord van de eerste gedeputeerde blijkt dat de provincie hierover wil onderhandelen met de stad Gent. ‘Het is duidelijk dat het niet de bedoeling kan zijn dat deze provinciale instellingen ‘verkocht’ worden maar wel dat ze gratis overgedragen worden’, besluit De Clercq.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is