Zoveelste wijziging in het dossier Leopoldskazerne: wijze van verkoop voor het PAC Zuid gewijzigd

Op 28 juni 2017, over deze onderwerpen: Leopoldskazerne, Nieuw provinciehuis

Op 5 oktober 2016 keurde de provincieraad het besluit goed om het PAC Zuid (inclusief de parking) te verkopen via een algemene biedprocedure bij de notaris. De deputatie had reeds op 22 september 2016 twee notarissen aangesteld om deze verkoop te begeleiden. Tijdens de provincieraad van 21 juni 2017 werd opeens beslist om deze procedure te wijzigen en het PAC te verkopen door beroep te doen op de Afdeling Vastgoedtransacties. ‘Het is onaanvaardbaar dat dergelijke grote en belangrijke dossiers zo onnauwkeurig worden voorbereid zodat ze telkens opnieuw moeten aangepast worden’, vindt provincieraadslid Rik De Vis.

Rik herhaalde tijdens de provincieraadzitting nog eens kort de historiek van het dossier om de onnauwkeurigheden en het amateurisme in de werkwijze van de gedeputeerde aan te tonen:  ‘Op 28 april 2010 besliste de provincieraad om de deputatie te machtigen om extra kantoorruimten aan te kopen aan het Zuid voor 21 miljoen euro en 33 miljoen euro te voorzien voor de renovatie met de bedoeling om daar te centraliseren. Op 26 februari 2012 werd het architectenbureau Nero aangeduid voor de realisatie van het nieuw provinciehuis in het Zuid. Eind 2013 werd deze procedure verrassend stopgezet en werd gekozen voor de centralisatie in de Leopoldskazerne. Aan Nero werd bijgevolg een schadevergoeding betaald voor het geleverde werk’.

Begin 2015 kregen we op één A4 de ultieme verantwoording om aan te tonen dat de verhuis naar de Leopoldskazerne goedkoper zou zijn dan een verhuis naar het PAC Zuid of naar het huidige provinciehuis omdat de verkoop van het PAC Zuid 68,6 miljoen euro zou opleveren. Deze schatting werd later bijgesteld naar 50 miljoen euro en volgens een recent schattingsverslag wordt de waarde van het PAC Zuid op slechts 36 miljoen euro geschat. Dit op het ogenblik dat de provincie ook eigenaar kon worden van het huidige provinciehuis én op de commissie van 15 januari 2015 werd bevestigd dat het huidige provinciehuis qua ruimte wél groot genoeg zou zijn om alle diensten te centraliseren’, vervolgde De Vis.

De gedeputeerde antwoordde dat er niemand beweerd heeft dat het huidige provinciehuis groot genoeg zou zijn. In het verslag van 15 januari 2015 lezen we evenwel het volgende: ‘De Heer De Vis is van oordeel dat de huidige site qua volume toch ruim genoeg is. Gedeputeerde Bruggeman verduidelijkt dat het standpunt van de dienst is dat het qua ruimte zou kunnen maar dat er veel risico’s aan verbonden zijn’. Daarnaast beweerde de gedeputeerde dat de afdeling Vastgoedtransacties een nieuwe dienst is die nog maar recent is opgericht en dat de diensten niet op de hoogte waren van het bestaan van deze dienst op het ogenblik dat beslist werd om de notarissen aan te duiden.

Het is niet acceptabel dat gedeputeerde Bruggeman zich telkenmale verschuilt anders haar diensten en alle verantwoordelijkheid van haar probeert af te schuiven. Wij trekken de exptertise van de diensten niet in twijfel maar wel de gebrekkige aansturing. Het is de gedeputeerde die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor dit krammikkilig dossier en niet haar diensten. De Afdeling Vastgoedtransacties bestaat al vanaf 1 januari 2016 en bestond dus wél op het ogenblik dat beslist werd om te werken met notarissen. We roepen de gedeputeerde op om haar dossiers in de toekomst beter voor te bereiden want de Oost-Vlaming heeft het recht dat er zorgvuldig met het belastinggeld wordt omgesprongen’, besluit De Vis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is