Vraag van Annemie Demuyt over de doortrekking van de N41

Op 26 april 2017, over deze onderwerpen: Doortrekken N41

Minister Ben Weyts besliste begin 2017 om 700 000 euro budget vrij te maken voor een studie over de doortrekking van de N41 tussen Dendermonde en Aalst. Deze studie moet de technische grondplannen van het door te trekken tracé van de N41 uittekenen. Op basis van deze studie kan het provinciebestuur een nieuw PRUP opmaken dat rekening houdt met alle compensaties die uit het plan volgen. In de commissie van het Vlaams Parlement verklaarde Bart Van Malderen (sp.a) evenwel dat unanimiteit in de betrokken gemeenten voor de provincie een voorwaarde zou zijn om het dossier terug op te starten. Fractieondervoorzitter Annemie Demuyt vroeg daarom op de provincieraad van 26 april aan de gedeputeerde of deze stelling klopt en welke stappen de deputatie reeds gezet heeft om een draagvlak te creëren.

De provincieraad besliste reeds op 20 juni 2012 om het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) m.b.t. de secundaire verbindingsweg tussen Aalst en Lebbeke (N41) definitief vast te stellen. Dit PRUP werd – zoals bekend – in 2014 vernietigd door de Raad van State. De provincie heeft daarom aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gevraagd om een technisch ontwerp op te maken waarbij nauwkeurig vastgelegd wordt hoeveel grond er voor het wegtracé noodzakelijk is zodat men reeds bij het opmaken van het PRUP de natuurcompensatiegebieden kan vastleggen. Minister Weyts besliste bijgevolg om AWV de opdracht te geven om een studie te bestellen en hiervoor de nodige financiële middelen te voorzien.

Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat de verklaringen van Bart Van Malderen niet stroken met de realiteit. De bevoegde gedeputeerde heeft zelf aan AWV gevraagd om een studie op te maken om daarna een gedegen PRUP te kunnen opmaken. De gedeputeerde verklaarde dat men het PRUP zal opstarten van zodra de studie afgewerkt is en dat men op dat moment met de stakeholders in gesprek zal gaan om de modaliteiten van het PRUP te bespreken en eventueel aan te passen op basis van de insteek en de opmerkingen. Unanimiteit bij de gemeenten is evenwel geen voorwaarde voor het opstarten van het PRUP. ‘Om procedures te vermijden is het aangewezen dat er een draagvlak gecreëerd wordt. Ik roep de bevoegde gedeputeerde dan ook op om hier nu reeds werk van te maken.’, aldus Annemie op de provincieraad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is