Provincie geeft positief advies over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Op 1 maart 2017, over deze onderwerpen: Beleidsplan Ruimte 2050, Kernnota Ruimte 2050, Ruimtelijke ordening

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd eind vorig jaar door de Vlaamse Regering goedgekeurd en de provincie werd gevraagd om hierover een advies te formuleren. Alle adviezen worden momenteel gebundeld en behandeld zodat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog bijgestuurd kan worden. De provincie formuleerde een gunstig advies met een aantal inhoudelijke aandachtspunten en suggesties. Provincieraadslid Rik De Vis verwoordde op de provincieraad van 22 februari jl. het standpunt van de N-VA- fractie.

Het huidig Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dateert van 1997 en is op een aantal vlakken achterhaald. De Vlaamse Regering werkt daarom aan een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) dat een antwoord moet bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. Ook de provincie heeft eind vorig jaar een kernnota ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ goedkeurd. ‘De uitdagingen voor de ruimtelijke ordening zijn alleen maar toegenomen: we moeten een significante groei in het aantal huishoudens opvangen, voldoende ruimte voor bedrijven voorzien en de schaarse landbouw- en natuurgebieden bestendigen’, stipte Rik aan.

De N-VA schuift daarom drie inhoudelijke prioriteiten naar voor: een kwalitatief woonaanbod, voldoende ruimte voor ondernemingen en het vrijwaren van de waardevolle open ruimte. ‘De landbouwsector neemt een belangrijke plaats in op het platteland en moet deze rol ook in de toekomst blijven spelen. Er moet voldoende landbouwgrond en rechtszekerheid op die gronden zijn. We moeten ophouden met het aansnijden van open ruimte zoals bossen en natuurgebieden en slimmer omgaan met onze ruimte. Een verstandige verdichting en optimale invulling van de beschikbare woongebieden met focus op kernversterking en stedelijke ontwikkeling is dus noodzakelijk’, aldus Rik.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is