Provincie gaat provinciale subsidiereglementen afstemmen op het nieuwe Vlaamse subsidiebesluit

Op 8 maart 2018, over deze onderwerpen: fietspaden, Fietssnelwegen

De provincieraad heeft op 22 juni 2016 drie subsidiereglementen goedgekeurd voor het subsidiëren van fietsinfrastructuur. Eind 2017 werd in de schoot van de Vlaamse Regering een nieuw Vlaams subsidiebesluit goedgekeurd waarbij tot 100% subsidie kan verkregen worden voor ongelijkgrondse kruisingen van wegen in gewestelijk beheer. Voor de subsidiëring van overige fietsinfrastructuur gelegen op het BFF wordt het subsidiepercentage opgetrokken van 40% naar 50%. Fractieondervoorzitter Annemie Demuyt vroeg daarom aan de deputatie of men de provinciale subsidiereglementen zal aanpassen en afstemmen op de nieuwe Vlaamse subsidieregeling.

Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat de provincie inderdaad van plan is om de provinciale subsidiereglementen af te stemmen op de Vlaamse subsidieregeling. Op dit moment geeft de provincie bijvoorbeeld 60% subsidie voor de aanleg van fietssnelwegen en het Vlaams Gewest 40%. Als de provinciale reglementen niet aangepast zouden worden dan zou men 110% subsidie kunnen krijgen en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. ‘Het is logisch dat de provincie de reglementen aanpast en afstemt op de nieuwe Vlaamse regelgeving. Fietsinfrastructuur die gelegen is het op het BFF maar niet geselecteerd werd als fietssnelweg zal voortaan 50% i.p.v. 40% provinciale subsidie krijgen zodat ook hier 100% gesubsidieerd zal worden’, besluit Demuyt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is