Provinciale participatie in Havenbedrijf Gent: provincie komt engagement niet na

Op 3 mei 2017, over deze onderwerpen: Havens, Leopoldskazerne, Nieuw provinciehuis

Vorig jaar raakte reeds bekend dat de provincie Oost-Vlaanderen zich engageerde om als aandeelhouder toe te treden tot het Gents Havenbedrijf voor minimaal 20 miljoen euro. Deze financiële participatie is noodzakelijk om de bouw van de Zeesluis Terneuzen te realiseren. Op de provincieraad van 5 oktober 2016 pleitte provincieraadslid Isabelle De Clercq er reeds voor om dit engagement na te komen. De provincie besliste op de provincieraad van 26 april jl. evenwel om voorlopig maar te participeren voor een bedrag van 13 miljoen euro omdat de kosten voor het nieuwe provinciehuis in de Leopoldskazerne  hoger uitvallen en de inkomsten uit de verkoop van patrimonium fors lager uitvallen dan geraamd. ‘De stelling van de deputatie dat de centralisatie in de Leopoldskazerne geld zou opleveren staat op zeer gespannen voet met de waarheid’, stelt De Clercq.

Deze financiële inbreng gaat gepaard met de toekenning van 1 mandaat voor de provincie in de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf Gent. Initieel was het de bedoeling dat de provincie twee effectieve mandaten in de Raad van Bestuur zou krijgen maar omdat de provincie haar financieel engagement niet nakomt krijgt de provincie naast het effectieve mandaat voorlopig enkel een tweede mandaat van waarnemer. Dit waarnemend mandaat zou omgezet worden naar een effectief mandaat mits een verhoging van de financiële inbreng naar 20 miljoen of meer. Isabelle De Clercq riep de deputatie nogmaals op om dit dossier niet te koppelen aan het dossier van de Leopoldskazerne en het akkoord dat gesloten werd met het Havenbedrijf na te leven. ‘Het is jammer dat de provincie een bedrag van 100 miljoen besteedt aan een onnodig prestigeproject en daardoor haar engagementen niet kan nakomen’, vindt De Clercq.

Zoals bekend lopen er ook verregaande fusiegesprekken om de haven van Zeeland (Terneuzen en Vlissingen) en de Gentse haven te fuseren. Bij een fusie wordt uitgegaan van een 50/50 verhouding tussen beide havens. Er loopt een due diligence die later dit voorjaar afgerond zou moeten zijn. ‘De Gentse haven is verantwoordelijk voor de creatie van duizenden jobs en daarom van enorm belang voor de regio. Als N-VA kunnen we de provinciale participatie alleen maar toejuichen. Onze fractie is er ook van overtuigd dat een fusie met de haven van Zeeland een meerwaarde zou betekenen. Samen zouden de havens immers in de top 10 van Europa belanden. We hopen dan ook dat de financiële inbreng van de provincie in een later stadium alsnog opgedreven zal worden maar dat is – gezien de enorme kostprijs voor de Leopoldskazerne – helaas geen certitude’, besluit De Clercq. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is