N-VA-fractie vraagt aan minister Schauvliege om een globaal actieplan rond zwerfvuil voor te stellen

Op 29 maart 2018, over deze onderwerpen: Zwerfvuil

Zwerfvuil is een grote bron van ergernis in Vlaanderen. Het kost de verschillende overheden jaarlijks 100 tot 150 miljoen euro. Bovendien is het afval dat verloren is voor recyclage. N-VA vraagt daarom een structurele aanpak en kiest voor meer recyclage en een circulaire kunststofeconomie die draait rond minder afval.

Tegen 2035 moeten we in Europa 65% van het huishoudelijk afval recycleren en mag maximum 10% van dit afval nog op een stortplaats terecht komen maar N-VA wil deze doelstelling sneller realiseren. De kosten m.b.t. zwerfvuil vallen voor 90% rechtstreeks of onrechtstreeks (via de afvalintercommunales) ten laste van de lokale besturen dus is het belangrijk dat de zwerfvuilproblematiek aangepakt wordt. De provincie krijgt als beheerder van waterlopen en recreatie- en natuurdomeinen ook te maken met deze problematiek. ‘Een strengere handhaving waarbij de vervuiler een boete moet betalen of verplichte gemeenschapsdienst (opruimen van zwerfvuil) moet doen is noodzakelijk’, vindt fractievoorzitter Tim Moens. 

Circulaire kunststofeconomie

Zwerfvuil is een ernstig probleem want het zorgt voor schade aan natuur en dier. De provinciale N-VA-fractie heeft daarom samen met zowat alle partijen in de provincieraad een motie goedgekeurd waarbij aan minister Schauvliege gevraagd wordt om in 2018 – na de voorziene evaluaties – een globaal plan van aanpak rond zwerfvuil voor te stellen. ‘De N-VA wil dat vrijwel alle huishoudelijke verpakkingen in de blauwe zak terecht kunnen en pleit voor een ambitieuze uitbreiding van de PMD-zak. Bovendien pleiten we voor een Europese strategie t.a.v. zwerfvuil en idealiter willen we een eenvormige inzameling en verwerking van (drank)verpakkingen op Europees vlak realiseren’, aldus Tim Moens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is