Komt er een definitieve sluiting van asbeststort SVK?

Op 15 november 2017, over deze onderwerpen: Vergunningenbeleid

De voorbije maanden verschenen diverse artikelen over de asbeststortplaats van Scheerders Van Kerckhove (SVK) te Sint-Niklaas in de pers. Recent werd aan de gouverneur een petitie overhandigd tot sluiting van het asbeststort. SVK besliste zelf om de activiteiten vanaf 1 juni 2017 stop te zetten na herhaalde meldingen van overtredingen op de voorwaarden van de exploitatievergunning. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft daarom begin oktober aan het provinciebestuur gevraagd om de vergunning voor het SVK-stort volledig op te heffen.

Provincieraadslid Kris De Maere informeerde op de provincieraad van 15 november jl. naar het standpunt van de deputatie. Volgens de bevoegde gedeputeerde is de deputatie niet bevoegd om een stort te sluiten. Hiervoor zijn enkel de Vlaamse afdeling Milieu-Inspectie (MI), de burgemeester en de gouverneur bevoegd. De deputatie is wel bevoegd om een milieuvergunning te wijzigen of te schorsen als de algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet worden nageleefd. Tegen deze beslissing van de deputatie kan dan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse regering.

Sinds 23 februari 2017 moet er een omgevingsvergunning afgeleverd worden voor het openen van een asbeststort. De deputatie is hiervoor in eerste aanleg bevoegd. Voorheen was de deputatie bevoegd voor het toekennen of weigeren van een milieuvergunning en het Schepencollege voor de stedenbouwkundige vergunning. De milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning zijn echter – sinds 23 februari 2017 – geïntegreerd in de omgevingsvergunning. ‘Het is belangrijk dat de reële situatie en de risico’s goed geanalyseerd worden bij het behandelen van dergelijke aanvragen’, besluit De Maere.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is