Extra subsidie aan projecten in het Zuiden met draagvlak in Oost-Vlaanderen

Op 23 juni 2017, over deze onderwerpen: Ontwikkelingssamenwerking

In het meerjarenplan werd een budget van 332 654 euro ingeschreven voor projecten van Oost-Vlaamse actoren in het zuiden. De deputatie besliste op 23 februari 2017 om aan 69 van de 77 ingediende dossiers een subsidie te verstrekken. Omdat het budget ontoereikend was besliste de provincieraad op 21 juni jl. om een extra budget van 30 000 euro te voorzien voor deze projecten. Hierdoor zullen de projecten voor 91% i.p.v. voor 83% gefinancierd worden. ‘We vinden het een goede zaak dat hier een extra budget wordt toegekend maar onze fractie is van oordeel dat we zelfs naar een financiering van 100% zouden kunnen gaan indien we de provinciale middelen voor de Noordwerking en voor de projecten in Oost-Europa zouden verminderen’, argumenteerde fractievoorzitter Tim Moens op de raadszitting. 

De provincie subsidieert bijvoorbeeld heel wat activiteiten en projecten rond mondiale vorming en wereldburgerschap omdat dit volgens de deputatie zou bijdragen tot de realisatie van internationale solidariteit in Oost-Vlaanderen. ‘We blijven van oordeel dat het zinvoller is om deze middelen niet aan de Noordwerking te besteden maar rechtstreeks te gebruiken om projecten in het Zuiden te ondersteunen. Mensen zijn eerder geneigd om geld te doneren als het ook effectief ter plekke wordt gebruikt. Daarom herhalen we onze oproep om de middelen van de Noordwerking over te hevelen naar de Zuidwerking’, aldus fractievoorzitter Tim Moens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is