Bijkomende elementen i.v.m. onderhoud tussen Optima Bank en de provincie

Op 27 april 2017, over deze onderwerpen: Optima

In het voorjaar van 2016 werd duidelijk dat gedeputeerde Versnick een onderhoud faciliteerde tussen Optima Bank en de provincie Oost-Vlaanderen. Tijdens dat gesprek deed Optima Bank – ondanks het uitdrukkelijke verbod van de Nationale Bank – een investeringsvoorstel aan de provincie. Optima Bank bevond zich op dat ogenblik reeds in een zeer precaire toestand. Gedeputeerde Versnick kwam hierdoor in opspraak omdat hij naast gedeputeerde ook bestuurder was van Optima Group. Op woensdag 19 april verscheen er op Apache een artikel waarin wordt beweerd dat de betrokken gedeputeerde bijzonder royaal vergoed werd door de Optima Group. ‘Wij hebben er uiteraard geen probleem mee dat iemand die hard werkt daar ook goed voor betaald wordt maar het is wel problematisch als er belangen vermengd worden’, stelt fractievoorzitter Lemaitre.

Fractievoorzitter Jeroen Lemaitre stelde op de provincieraad van 26 april jl. – in het licht van de bijkomende elementen – de vraag aan de deputatie of deze nieuwe elementen een invloed hebben op de visie van de deputatie over het aangehaalde incident. Op de provincieraad van 22 juni 2016 verklaarde de eerste gedeputeerde immers dat er geen fouten gemaakt zijn en dat er geen sprake was van belangenvermenging. Het functioneren van gedeputeerde Versnick kwam volgens de eerste gedeputeerde niet in het gedrang. De eerste gedeputeerde herhaalde op 26 april 2017 de formalistische uitleg en voegde eraan toe dat de deputatie niet bevoegd is voor het afzetten of sanctioneren van een gedeputeerde.

Het antwoord van de eerste gedeputeerde was voorspelbaar en lag in de lijn van de voorgaande antwoorden en stellingname van de deputatie. ‘De N-VA stapt uitdrukkelijk niet mee in het discours van de communisten van de PVDA en sommige andere partijen die vinden dat alle politici graaiers zouden zijn omdat ze behoorlijk betaald worden maar wij blijven bij ons standpunt dat er sprake is van een belangenconflict als een gedeputeerde de provincie als klant probeert in te lijven bij Optima terwijl hij op dat moment ook bestuurder was van Optima’, besluit Lemaitre.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is